Je bent hier > Producten/Diensten > Leningen > Hypothecaire Leningen > meer info      
   

Hypothecaire Leningen
 
Algemene informatie en begrippen
 
Een hypothecair woonkrediet kan gebruikt worden voor:
 • de aankoop, het bouwen, het verbouwen of het behoud van een onroerend goed
 • de aankoop van een bouwgrond
 • successierechten inzake een onroerende erfenis
 • de terugbetaling van kredieten die verband houden met voornoemde doeleinden
Je beslist zelf over het bedrag dat je wil lenen. De kredietmaatschappij houdt wel rekening met minimum- en maximumbedragen (welke kunnen verschillen volgens de kredietformule). Dit bedrag zal je worden toegestaan op basis van een analyse van de financiŽle middelen van je gezin en de voorgestelde waarborgen.
 
Tip: de meeste kredietmaatschappijen hanteren als gemiddelde berekeningsregel: 2/3 van het inkomen dient om van te leven en 1/3 van het inkomen om leningen af te betalen!
 
De minimale looptijd van een krediet is 8 jaar, de maximale looptijd (eventuele opnameperiodes of vrijstellingsperiodes inbegrepen) 30 jaar.
 
Wanneer men spreekt over een kredietquotiteit, bedoelt men de verhouding tussen het bedrag dat je wenst te lenen en het totaalbedrag van de aangeboden (hypothecaire en roerende) waarborgen. Bijvoorbeeld: je koopt een huis aan ter waarde van 100.000 euro. Je hebt zelf 20.000 euro ter beschikking zodat je nog 80.000 euro dient te ontlenen. De quotiteit bedraagt dus 80%. Een expert van de kredietmaatschappij bepaalt de waarde van het onroerend goed die je als waarborg voorstelt. Men kan tot maximum 125% van de in aanmerking genomen waarde belopen. Hierdoor beschik je over de mogelijkheid het totale bedrag van je investering te financieren, met inbegrip van aktekosten en dergelijke.
 
Welke waarborgen zijn mogelijk:
 • Hypothecaire waarborg: deze is gelijk aan het kredietbedrag op het onroerend goed en is steeds verplicht. Dit geeft de kredietmaatschappij de mogelijkheid het goed te verkopen en de ontleende bedragen te recupereren indien je niet meer in staat bent om de afbetalingen na te komen.
 • Hypothecaire volmacht: onder bepaalde voorwaarden kan deze ter gedeeltelijke vervanging van de hypothecaire waarborg komen. Hiermee kan je aan notariskosten besparen.
 • Bijkomende waarborg: vb. borgstelling door derden voor de afbetaling, roerende waarden (vb beleggingen die je niet wenst te verkopen), een hypotheek op andere onroerende goederen, borgtochtverzekering (dekt het volledig geleende bedrag)
 • Schuldsaldoverzekering: een overlijdensverzekering welke een zodanige dekking geeft, zodat de verzekeringsmaatschappij bij overlijden het openstaande kredietsaldo aan de kredietmaatschappij uitkeert. Maw de erfgenamen dienen dan geen verdere schuld meer af te betalen (in het geval van een 100% dekking)
Volgende manieren zijn mogelijk om je krediet terug te betalen:
 • Vaste terugbetaling: het maandelijks af te lossen bedrag varieert niet. Enkel de verhouding tussen kapitaal en intresten wijzigtn nl. het intrestgedeelte is degressief (dalend) en het kapitaalsgedeelte progressief (stijgend)
 • Degressieve terugbetaling: de terugbetaling bestaat uit een constante aflossing van het geleende kapitaal. Het bedrag van de terugbetaling vermindert bij elke maandelijkse terugbetaling omdat het gedeelte afgelost kapitaal elke maand gelijk blijft en het gedeelte intresten daarentegen degressief is (de uitstaande schuld daalt iedere maand, waardoor er minder interest verschuldigd is)
 • Progressieve terugbetaling: hiermee kan je de maandelijkse last van het krediet gedurende de eerste 10 jaar van het krediet aanzienlijk verlichten
 • 'Accordeon' terugbetaling: zie verder
 • Terugbetaling 'vaste termijn': zie verder
Je hebt keuze tussen volgende rentevoeten:
 • Vaste rentevoet: dit betekent dat je de zekerheid hebt dat de rentevoet constant blijft gedurende de volledige looptijd van je krediet
 • Veranderlijke rentevoet: hiermee kan je de evolutie van de financiŽle markten zo goed mogelijk volgen. Hierbij kan de last van je krediet variŽren - stijgen of dalen - tijdens de periode van herziening en binnen de limieten overeengekomen bij de afsluiting van het contract (de zogenaamde 'CAP'). Dergelijke variatie is slechts mogelijk wanneer het verschil tussen de huidige rentevoet van je krediet en de rentevoet op het moment van herziening minstens 0.5% op jaarbasis bedraagt. De rentevoet van het krediet varieert volgens de periodes die je hebt gekozen bij het onderschrijven van het krediet en wordt op dat ogenblik rechtstreeks gekoppeld aan een referentie-index. Zo kan je kiezen voor een jaarlijkse, driejaarlijkse, vijfjaarlijkse, ... variabiliteit.
 • Semi-veranderlijke rentevoet: gedurende een eerste min of meer lange periode geniet je van een vaste rentevoet. Daarna volgt het krediet de variabiliteit die je bij het indienen van uw aanvraag hebt gekozen. Vb. 10 jaar vast en daarna 5 jaarlijks herzienbaar.
Mogelijke kosten die bij een krediet kunnen aangerekend worden:
 • Dossierkosten: dit zijn administratiekosten die de kredietmaatschappij je aanrekent
 • Expertisekosten: de kosten van de expert voor de schatting van het roerend goed
 • Wederbeleggingsvergoeding: je kan op elk moment je krediet geheel of gedeeltelijk vervroegd aflossen. In dat geval is een wederbeleggingsvergoeding verschuldigd, welke overeenkomt met drie maanden intrest, berekend aan de rentevoet van het krediet op het vervroegd terugbetaalde kapitaal.
 • Notariskosten: kosten van de notaris voor het verlijden van de notariŽle akte en de hypothecaire akte
 • Registratierechten: wettelijke kosten/belastingen ten goede van 'Vadertje Staat'
Opmerking: Wens je een indicatie van deze kosten, contacteer ons dan ... we rekenen dit graag voor je uit!
 
Woonkrediet met gemengde levensverzekering
 
Je leent een bedrag en sluit tegelijk een levensverzekering om dat bedrag tegen een bepaalde datum zeker te kunnen terugbetalen, ook al overlijd je voor die datum.
 
Je leent 75.000 Eur en verbindt je ertoe dit kapitaal terug te betalen op je 65ste. Gedurende het krediet betaal je hiervoor interesten.
 
Tot je 65ste betaal je interest terug. Om zeker te zijn dat je op je 65ste ook de geleende 75.000 Eur kunt terugbetalen, neem je een levensverzekering om je lening te dekken. Zo heb je tegen je 65ste dankzij je levensverzekering 75.000 Eur bijeengespaard, waarmee je dan je geleende geld kunt terugbetalen. Je levensverzekering bevat ook een overlijdensdekking, waarmee je geleende 75.000 Eur wordt terugbetaald als je zou overlijden voor je 65ste.
 
Voordelen
 • lage rentevoet
 • soepel
 • maximale belastingvoordelen
 • opbouw van een extra pensioen.
Tip: je kunt vervroegde terugbetalingen doen die fiscaal aftrekbaar zijn.
 
Je leent 75.000 Eur en verbindt je ertoe dit kapitaal terug te betalen op je 65ste. Gedurende het krediet betaal je hiervoor interesten. Je betaalt laten we zeggen 25.000 Eur vervroegd terug, d.i. voor je 65ste.
 
Dit betekent dat je op je 65ste nog slechts 50.000 Eur moet aflossen. Aangezien je niet langer 75.000 Eur maar 50.000 Eur moet aflossen, betaal je gelijk ook minder interest. Zo heb je 25.000 Eur extra voor bijvoorbeeld je pensioen. Je vervroegde terugbetaling is ook fiscaal aftrekbaar.
 
Woonkrediet met mensualiteiten
 
Bij dit krediet betaal je maandelijks een bepaald bedrag terug, dat bestaat uit een gedeelte interest en een gedeelte kapitaal. Je kan kiezen uit een vaste, progressieve of degressieve terugbetaling.
 
Je hebt de keuze tussen een minimale looptijd van 8 jaar en een maximale looptijd van 30 jaar (behoudens voor kredieten > 100%: looptijd max. 25 jaar). We staan een quotiteit toe tot 125%. Bij een gehele of gedeeltelijke vervroegde terugbetaling is een wederbeleggingsvergoeding van 3 maand intrest verschuldigd, berekend op het vervroegde terugbetaalde kapitaal.
 
Voordelen
 • Je weet precies hoeveel je elke maand terugbetaalt
 • het verschuldigde bedrag is op elk ogenblik gedekt door een schuldsaldoverzekering
 • je hebt de keuze uit verschillende vaste en variabele interestvoeten.
 • optie vrijstelling van kapitaal: maximum 36 maanden voor de totale vrijgave van het kapitaal na verlijden van de akte. Tijdens deze periode wordt alleen intrest ophet geleende kapitaal terugbetaald
De 'Accordeon' formule
 
Bij dit woonkrediet wordt het toegestaan dat je de maandlast van je krediet constant houdt, ondanks mogelijke renteschommelingen, en dit zowel voor stijgingen als dalingen. Het effect van deze schommelingen wordt automatisch opgevangen door de duurtijd van de lening.
 
Je leent 75.000 euro op 20 jaar en na 5 jaar wordt je rentetarief herzien en stijgt dit percentage met 1%. Je kan je maandelijkse aflossing onveranderd laten, waardoor je eigenlijk te weinig schuld aflost. Dit wordt dan opgevangen door de aflossing na 20 jaar verder te laten lopen totdat de totale schuld + intrest afgelost is.
 
Je hebt keuze tussen en minimum looptijd van 10 jaar en en maximum looptijd van 25 jaar. De quotiteit mag niet hoger zijn dan 100%.
 
De terugbetaling kan enkel door middel van vaste mensualiteiten. De aanpassing van de duurtijd (verkorten of verlengen) kan nooit meer dan 5 jaar bedragen! Als de toegelaten maximale verandering van de looptijd niet volstaat om de gevolgen van de rentestijging volledig te absorberen, zal een nieuwe maandelijkse aflossing worden berekend. Deze kan desgevallend hoger of lager zijn dan de oorspronkelijke maandelijkse aflossing.
 
Voordelen
 • Je weet precies hoeveel je elke maand terugbetaalt
 • Indien de intrestvoet wijzigt, dien je niet meer of minder af te lossen omdat de looptijd wordt verlengd/ingekort
 • soepel
Step by Step
 
Een product dat uitstekend past bij jonge ontleners die gemakkelijker toegang wensen te krijgen tot een eigendom! Je kan namelijk de maandelijkse aflossingen van de lening gedurende de eerste 10 jaar verminderen. De maandelijkse aflossingen lopen trapsgewijs op in het veronderstelde tempo van je loopbaanontwikkeling en dus van je beroepsinkomsten.
 
Deze formule behelst twee terugbetalingsfasen:
 • een tienjarige fase van progressieve maandelijkse aflossingen (eerste 4 jaar 85% van de lasten, 2 jaar 90%, 2 jaar 95%, 2 jaar 100%)
 • een fase van constante maandelijkse aflossingen (>100%)
De looptijd bedraagt minimaal 20 jaar en maximaal 25 jaar, met mogelijkheid tot gratis verlenging (weliswaar nooit langer dan de totale 25 jaar). Je hebt keuze uit de vaste of semi-variabele rentevoet en een quotiteit tot max 125%.
 
De opnameperiode bedraagt 12 maanden voor kleine werken en 24 maand voor grote werken en bouwwerken.
 
Vaste termijnkrediet
 
Gedurende de looptijd van het krediet betaal je enkel maandelijks intresten op het ontleende kapitaal. Op de laatste vervaldag betaal je het kapitaal in ťťn keer terug. Je dient dus de nodige schikkingen te treffen om op einddatum van de lening de terugbetaling van het krediet te verzekeren.
 
Deze kredietvorm beoogt een onderlegd cliŽnteel, van goede kwaliteit. Het feit dan enkel de intresten betaald worden op het ontleend kapitaal (een lagere maandlast), mag niet beschouwd worden als een middel om gemakkelijker een krediet te verkrijgen.
 
Een geplande verkoop van een gebouw (niet de gezinswoning), kapitaal uit een pensioenfonds of groepsverzekering, Tak 21 producten, spaarformules, Tak 23 producten of sicav's bieden je de mogelijkheid om een rendabel spaartegoed op te bouwen. Met dit spaartegoed betaal je het ontleende kapitaal op het einde van het hypothecair krediet terug.
 
Een hypothecaire waarborg in eerste rang is steeds verplicht (gelijk aan het bedrag van de kredietopening op een onroerend goed gelegen in BelgiŽ). Bedragen tussen 25.000 euro en 1.500.000 euro zijn mogelijk, met een looptijd tussen de 8 jaar en 20 jaar.
 
Voor de financiering van een eigen en enige woning is - bij een quotiteit <= 100% - er de verplichte inpandgeving van een kapitalisatiespaarproduct dat bestaat uit een ťťnmalige premie van minstens 25% (bruto waarde) van het geleende bedrag.
 
Voor de financiering van een tweede verblijf is - bij een quotiteit >75% - er of de verplichte inpandgeving van een kapitalisatiespaarproduct, gepondeerd (enige of periodieke premie) of met een panachage: maximum 75% van het kredietbedrag in vaste termijn en 25% met terugbetaling van kapitaal. Bij een quotiteit onder de 75% is er geen verplichte inpandgeving.
 
Bij de financiering van een opbrengsteigendom, bij een quotiteit <60%, indien het een open project betreft (project op basis van niet-bestaande huurinkomsten of waar werken noodzakelijk zijn om de te verwachten huurinkomsten te verkrijgen die berekend werden door de schatter): geen verplichte inpandgeving. Bij een quotiteit van <75%, indien ehet een gesloten project betreft (project met geregistreerde huurcontracten en bestaande huurinkomsten): geen verplichte inpandgeving.
 
De toegelaten quotiteit hangt af van het totaal van de voorgestelde waarborgen met een maximum van 100%
 
Op elk moment, tijdens de looptijd van het krediet, is het mogelijk om over te stappen naar maandelijkse terugbetalingen met kapitaalsaflossingen of de keuze van het spaarprodukt te wijzigen.
 
Op de eindvervaldag is het mogelijk om het krediet geheel of gedeeltelijk te verlengen.
 
Voordelen
 • VRIJHEID; je hebt de mogelijkheid om:
  • Verschillende financiŽle producten te combineren: Tak 21, Tak 23, individuele- of groepsverzekeringen, spaar- of vastgoedbelegging...;
  • Het kapitaal al dan niet samen te stellen voor een krediet met een lage quotiteit;
  • De beleggingsmaatschappij vrij te kiezen;
  • Vervroegd terug te betalen met een wederbeleggingsvergoeding van drie maand (natuurlijke personen), zes maand (rechtspersonen)
 • FLEXIBILITEIT; je hebt de mogelijkheid om:
  • De formule van de variabiliteit van de intrestvoet te wijzigen op elke vervaldag van de variabiliteit;
  • De verdeling van de panachering op elk moment aan te passen;
  • Jaarlijks de keuze van het spaarcontract te wijzigen.
 • VEILIGHEID; je hebt de mogelijkheid om:
  • Over te stappen naar een klassieke kredietformule met kapitaalsaflossing;
  • De einddatum van het krediet te verlengen (totale looptijd maximaal 28 jaar) zonder notariskosten.
Fiscale optimalisatie in het kader van de enige woning
 
Door het hypothecair krediet op te splitsen in een gedeelte klassiek krediet (kapitaal terugbetaalbaar met maandelijkse aflossingen) en een stuk vaste termijn, kan de cliŽnt zijn krediet fiscaal optimaliseren.
 
Hypothecair krediet met beroepsdoeleinden
 
Dit omvat elk hypothecair krediet aangevraagd door:
 • een natuurlijk persoon - een zelfstandige, bedrijfsleider of beoefenaar van een vrij beroep - die in het kader van zijn of haar beroepsactiviteit handelt
 • een rechtspersoon naar Belgisch recht die een onroerend project wenst te financieren wanneer het beroepsgedeelte > 50% bedraagt
 • een immobiliŽnvennootschap
Dit hypothecair krediet heeft als doel:
 • een onroerend project te financieren
 • een actieve participatie in een onderneming te nemen
 • de aankoop van goodwill te financieren
 • kapitaalverhoging
Je hebt keuze tussen en minimum looptijd van 8jaar en en maximum looptijd afhankelijk van het krediet: onroerend project: 20 jaar, actieve participatie: 15 jaar, goodwill: 12 jaar, kapitaalverhoging 10 jaar.
 
De maandlast wordt berekend op basis van de nominale rentevoet. De terugbetaling kan door middel van vaste of degressieve mensualiteiten. Bij een gehele of gedeeltelijke vervroegde terugbetaling is een wederbeleggingsvergoeding van 6 maand intrest verschuldigd, berekend op het vervroegde terugbetaalde kapitaal.
 
Een hypothecaire waarborg in eerste rang is steeds verplicht (gelijk aan het bedrag van de kredietopening op een onroerend goed gelegen in BelgiŽ).
 
Financiering van een opbrengsteigendom
 
Dit krediet is van toepassing voor natuurlijke- en rechtspersonen met als doel de aankoop van een onroerend goed dat huurinkomsten voortbrengt (appartement, woonhuis, villa, ...). Rechtspersonen en natuurlijke personen komen hiervoor in aamerking. Natuurlijke personen dienen tussen de 25 en 70 jaar (op kredietvervaldag) te zijn en eigenaar van een woonhuis te zijn.
 
Bedragen mogelijk vanaf 25.000 euro tot 1.500.000 euro. Terugbetaling met aflossing van kapitaal (geen step by step) of vaste termijn gedurende maximaal 25 jaar (krediet met aflossing kapitaal) of 20 jaar (vaste termijn).
 
Aard van het project:
 • Gesloten project: project met geregistreerde huurcontracten en bestaande huurinkomsten. Maximale quotiteit van 90% (krediet met aflossing kapitaal) of 75% (vaste termijn)
 • Open project: project op basis van niet-bestaande huurinkomsten of waar werken noodzakelijk zijn om de te verwachten huurinkomsten te verkrijgen die berekend werden door de schatter. Maximale quotiteit van 75% (krediet met aflossing kapitaal) of 60% (vaste termijn)
UIteraard is de ratio lasten/inkomsten belangrijk. Rekening houdend met de totaliteit van de lasten en de inkomsten (professioneel + gepondeerde huurinkomsten) is dit voor natuurlijke personen maximum 50% en voor patrimoniumvennootschappen maximum 100%. Voor kredieten op vaste termijn moeten de gepondeerde huurinkomsten de lasten van het krediet dekken.
 
De huidige of toekomstige huurinkomsten worden in rekening genomen:
 • 75% voor residentiŽle huurcontracten
 • 60% voor commerciŽle huurcontracten
 
Nog meer info? Klik hier
 
 
 

 
 
 
 
   
   
   
    Disclaimer | Privacy Charter | Duurzaamheid | Partner van DVV Verzekeringen | © 2003 - 2022 DVV Zakenkantoor BV - dvvzakenkantoor@dvv.be | Webdesign R-eBus